REGULAMIN konkursu Andrzejki 2016 na Instagramie i Facebooku

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu jest Parlament Spółka Jawna (dalej jako: „Organizator”).
1.2. Konkurs rozpocznie się wraz z rozpoczęciem imprezy Andrzejkowej w Klubie Muzycznym Parlament w Gdańsku 26.11.2016 r. i zakończy wraz z zakończeniem ww. imprezy.
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 12.12..2016 r. Szczegółowe kwestie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród uregulowane zostały w §4.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dopełnienie czynności opisanych w §3.
2.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu.

1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia w czasie imprezy Andrzejkowej
w Klubie Muzycznym Parlament w Gdańsku i umieszczenie go na portalu Instagram lub wysłanie w formie wiadomości na profil Klubu muzycznego Parlamen na facebooku.
3.2. Do Konkursu dopuszczone zostaną jedynie zdjęcia spełniające wszystkie poniższe warunki:
1. a) wykonane na tle specjalnej, przeznaczonej do tego ścianki, umieszczonej przez Organizatora w Klubie Muzycznym Parlament, pomiędzy salą barową a salą taneczną;
2. b) przedstawiające osoby przebrane;
3. c) wykonane i umieszczone na portalu Instagram Konkursu;opatrzone hashtagami „#klubparlament” i „#parlamentandrzejki2016” lub wysłane profil Klubu muzycznego Parlamen na facebooku w czasie trwania imprezy.
3.3. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zdjęcia które:
1. a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce;
2. b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich;
3. c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
4. d) zawierają wizerunki obiektów będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym;
5. e) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
6. f) naruszają Regulamin portalu Instagram;
7. g) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
3.4. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.
3.5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na publiczne wykorzystanie jego wizerunku, w tym prezentowanie zdjęcia konkursowego na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, osoby która w sposób rażący dopuści się naruszenia reguł uczciwego współzawodnictwa lub zasad koleżeństwa.

1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

4.1. Konkurs rozstrzyga powołana przez Organizatora sześcioosobowa Komisja, wybierając jedno zwycięskie zdjęcie spośród zdjęć konkursowych, na podstawie swojej subiektywnej opinii. Sugestią do podjęcia decyzji przez Komisję mogą być wszelkie aktywności użytkowników portalu Instagram powiązane ze zdjęciami konkursowymi.
4.2. Organizator ma prawo do pozostawienia Konkursu bez rozstrzygnięcia.
4.3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Klubu Parlament www.parlament.com.pl oraz na oficjalnym profilu Klubu Muzycznego Parlament na Facebooku, do dnia 12.12.2016 r.
4.4. Nagrodą w konkursie ufundowaną przez Organizatora jest karta doładowana na kwotę 400zł (do wykorzystania w klubie).
4.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.
4.6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4.7. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy w ustalonym z nim terminie. W przypadku niezgłoszenia się zwycięzcy po odbiór nagrody w ustalonym terminie nagroda przepada.
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego
w Konkursie.
4.9. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Regulamin znajduje się do wglądu w Klubie Muzycznym Parlament Gdańsk ul. Św. Ducha 2 oraz na stronie internetowej Klubu www.parlament.com.pl
5.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail klubu: klub@parlament.com.pl
5.3. Naruszenie Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu bez podawania przyczyny.
5.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja
o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób w jaki był ogłaszany Regulamin.
5.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.7. Podane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.