REGULAMIN KONKURSU EASTWEST ROCKERS NA FACEBOOKU

1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu jest Parlament Spółka Jawna.
1.2. Konkurs rozpocznie się 14.11.2016 r.
1.3. Konkurs zakończy się 19.11.2016 r. o godzinie 19:00, jego rozstrzygnięcie nastąpi dnia 19.11.2016 r. o 20:00, a wręczenie nagród dnia 25.11.2016 r. przed koncertem.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dopełnienie czynności opisanych
w punkcie 3 i 4.
2.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.5 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.

3 PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Post konkursowy zostanie opublikowany dnia 14.11.2016 r. na fanpage’u Parlament Koncerty, należącym do Organizatora.
3.2. Od momentu opublikowania posta do dnia 19.11.2016r. do godziny 19:00, uczestnicy mają czas na realizację zadania konkursowego opisanego w punkcie 4.1.
3.3. Dnia 19.11.2016 r. o godz. 20.00 wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na fanpage’u Parlament Koncerty.
3.4. Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu koncertu, tj. 25.11.2016 r. przed koncertem.

4 ZASADY KONKURSU

4.1. W czasie trwania konkursu uczestnicy mają za zadanie:
a) polubić fanpage Parlament Koncerty;
b) napisać komentarz pod postem konkursowym, w którym wyrażą chęć wygrania i wymienią osobę, z którą chcą wykorzystać nagrodę;
c) uzasadnić dlaczego nagroda powinna trafić właśnie do nich.
4.2. Organizator konkursu nie nakłania uczestników do oznaczania znajomych pod postem konkursowym.
4.3. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu lub wykluczenia z niego, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, który:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce;
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym, Uczestnika, który w sposób rażący dopuści się naruszenia reguł uczciwego współzawodnictwa lub zasad koleżeństwa.
5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1. Konkurs rozstrzyga powołana przez Organizatora Komisja, na podstawie subiektywnego wyboru dwóch najciekawszych uzasadnień chęci zdobycia nagrody.
5.2. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród w konkursie.
5.3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są dwie podwójne wejściówki na koncert Eastwest Rockers, który odbędzie się w Klubie muzycznym Parlament dnia 25.11.2016 r. o godzinie 21:00.
5.4 Nagrody zostaną wręczone laureatom przed koncertem.
5.5. W przypadku nie zgłoszenia się laureata po odbiór nagrody, nagroda przepada.
5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
6.2. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu. Podane dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
6.3. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Klubu www.parlament.com.pl
6.4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail klubu: klub@parlament.com.pl
6.5. Naruszenie Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu bez podawania przyczyny.
6.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowany w taki sposób w jaki był ogłaszany Regulamin.
6.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.