REGULAMIN konkursu Halloween 2017 na Facebooku

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu jest Parlament Spółka Jawna.

1.2. Konkurs rozpocznie się w trakcie imprezy Halloween w Klubie Muzycznym Parlament w Gdańsku 31.10.2017 r.

1.3. Konkurs zakończy się 16.11.2017r, jego rozstrzygnięcie nastąpi dnia 17.11.2017 r., a wręczenie nagród dnia 18.11.2017 r.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dopełnienie czynności opisanych
w punkcie 3 i 4.

2.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

  1. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Etap pierwszy: wykonanie zdjęć.

3.2. W dniu 31.10.2017 w Klubie Muzycznym Parlament w godzinach od 22.oo do 24.oo Fotograf wykonuje zdjęcia osobom przebranym.

3.3. Etap Drugi: z ww. zdjęć utworzona zostanie galeria zdjęć KONKURSOWA GALERIA HALLOWEENOWA 2017.

3.4. KONKURSOWA GALERIA HALLOWEENOWA 2017 ze zdjęciami zostanie opublikowana na oficjalnym profilu Klubu Muzycznego Parlament na Facebooku .

3.5. W terminie 7 dni od opublikowania konkursowej galerii, zostanie opublikowana galeria zdjęć THE BEST 10 OF HALLOWEEN 2017. Decyzja i wybór zdjęć do tej galerii zostanie podjęta na podstawie subiektywnej opinii komisji (powołanej przez Organizatora) składającej się z sześciu osób. Sugestią do podjęcia decyzji mogą być wszelkie aktywności powiązane z opublikowanymi zdjęciami w KONKURSOWEJ GALERII HALLOWEENOWEJ 2017.

  • Z galerii THE BEST 10 OF HALLOWEEN 2017 Komisja wytypuje Głównego Zwycięzcę oraz Laureata drugiego i Laureata trzeciego miejsca.

3.7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Klubu Parlament www.parlament.com.pl oraz na oficjalnym profilu Klub Muzyczny Parlament na FB.

3.8. Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy która odbędzie w Klubie Muzycznym Parlament w dniu 18.11.2017

  1. ZASADY KONKURSU 

4.1. W dniu 31.10.2017 w Klubie Muzycznym Parlament w godzinach od 22.oo do 24.oo na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku, Uczestnikom konkursu będą wykonywane zdjęcia. Fotografie wykona profesjonalny fotograf wynajęty przez Organizatora. Będzie nim Pan Marek Nadolski. Stanowisko znajdować się będzie na drugim poziomie sali tanecznej, na przeciwko wejścia do klubu od ul. Teatralnej. Za zdjęcia konkursowe Organizator uznaje tylko fotografie wykonane w okolicznościach opisanych powyżej. Zdjęcia nie spełniające powyższych kryteriów nie zostaną dopuszczone do konkursu.

4.2. Zdjęcia zostaną zrobione wyłącznie osobom w pełnym przebraniu.

4.3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Klubu Parlament www.parlament.com.pl oraz na oficjalnym profilu Klubu Muzycznego Parlament na Facebooku, do dnia 17.11.2017 r.

4.4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora.

4.5. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)

d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym

e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)

f) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

4.6. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych
w punkcie 4.5 Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, osobę która w sposób rażący dopuści się naruszenia reguł uczciwego współzawodnictwa lub zasad koleżeństwa.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

5.1.Konkurs rozstrzyga powołana przez Organizatora sześcioosobowa Komisja.

5.2. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce
w konkursie.

5.3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:

a) Za I miejsce w konkursie – nagroda pieniężna o wysokości 1000 zł

b) Za II miejsce w konkursie- Karta Klubu Muzycznego Parlament doładowana
na kwotę 100zł

c) Za III miejsce w konkursie- Karta Klubu Muzycznego Parlament doładowana
na kwotę 100zł.

5.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.

5.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

  1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz oficjalnym profilu Klubu Muzycznego Parlament na Facebooku do dnia 18.11.2017

6.2. Nagrody zostaną wręczone każdemu z laureatów przez prowadzącego ceremonię rozdania nagród, która obędzie się w trakcie imprezy 18.11.2017 w Klubie Muzycznym Parlament.

6.3. W przypadku nie zgłoszenia się laureata po odbiór nagrody, nagroda przepada.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.5. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.6. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz do użytku danych dla usprawiedliwionych celów przez administratora, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w Klubie Muzycznym Parlament Gdańsk ul. Św Ducha 2 oraz na stronie internetowej Klubu www.parlament.com.pl

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail klubu: klub@parlament.com.pl

7.3. Naruszenie Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu bez podawania przyczyny.

7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób w jaki był ogłaszany Regulamin.

7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.7. Podane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania