REGULAMIN konkursu Halloween 2018 na Facebooku

1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu jest Parlament Spółka Jawna.

1.2. Konkurs rozpocznie się w trakcie imprezy Halloween w Klubie Muzycznym Parlament w Gdańsku 31.10.2018 r.

1.3. Konkurs zakończy się 22.11.2018r, jego rozstrzygnięcie nastąpi dnia 23.11.2018 r., a wręczenie nagród dnia 24.11.2018 r.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dopełnienie czynności opisanych
w punkcie 3 i 4.

2.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3.PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Etap pierwszy: wykonanie krótkich materiałów video.

3.2. W dniu 31.10.2018 w Klubie Muzycznym Parlament w godzinach od 22.oo do 24.oo filmowiec nakręci krótki materiał video prezentujący kostiumy osób przebranych.

3.3. Etap Drugi: z ww. materiałów video utworzona zostanie galeria KONKURSOWA GALERIA FILMOWA HALLOWEEN 2018.

3.4. KONKURSOWA GALERIA FILMOWA HALLOWEEN 2018 z materiałami video zostanie opublikowana na oficjalnym profilu Klubu Muzycznego Parlament na Facebooku .

3.5. W terminie 7 dni od opublikowania konkursowej galerii, zostanie opublikowana galeria filmowa materiałów video THE BEST 10 OF HALLOWEEN 2018. Decyzja i wybór video do tej galerii zostanie podjęta na podstawie subiektywnej opinii komisji (powołanej przez Organizatora) składającej się z sześciu osób. Sugestią do podjęcia decyzji mogą być wszelkie aktywności powiązane z opublikowanymi video w KONKURSOWEJ GALERII HALLOWEENOWEJ 2018.

 • Z galerii THE BEST 10 OF HALLOWEEN 2018 Komisja wytypuje Głównego Zwycięzcę oraz Laureata drugiego i Laureata trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.

3.7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Klubu Parlament www.parlament.com.pl oraz na oficjalnym profilu Klub Muzyczny Parlament na FB.

3.8. Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy która odbędzie w Klubie Muzycznym Parlament w dniu 24.11.2018

4.ZASADY KONKURSU 

4.1. W dniu 31.10.2018 w Klubie Muzycznym Parlament w godzinach od 22.oo do 24.oo na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku, filmowiec nakręci krótki materiał video ukazujący kostium każdego z uczestników. Filmy wykona profesjonalny filmowiec wynajęty przez Organizatora. Będzie nim Bartosz Wozniak. Stanowisko znajdować się będzie na drugim poziomie sali tanecznej, na przeciwko wejścia do klubu od ul. Teatralnej. Za materiał konkursowy Organizator uznaje tylko materiał video wykonany w okolicznościach opisanych powyżej. Materiały nie spełniające powyższych kryteriów nie zostaną dopuszczone do konkursu.

4.2. Materiał video zostaną zrobione wyłącznie osobom w pełnym przebraniu. Każda osoba chętna do wzięcia udziału w konkursie będzie musiała przejść wstępną selekcję stylizacji u pracownika klubu odpowiedzialnego za kwestie prawne oraz zbieranie danych.

4.3. Osoby przystępujące do nagrywania materiału video zobowiązane są do podania swoich danych (Imię i Nazwisko oraz adres e mail), pisemnej akceptacji niniejszego Regulaminu Konkursu oraz pisemnej zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym prezentowanie zgłoszonych materiałów video na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora.

4.5. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, materiału video, który:

 1. a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
 2. b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
 3. c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
 4. d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
 5. e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
 6. f) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

4.6. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych
w punkcie 4.5 Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, osobę która w sposób rażący dopuści się naruszenia reguł uczciwego współzawodnictwa lub zasad koleżeństwa.

5.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

5.1.Konkurs rozstrzyga powołana przez Organizatora sześcioosobowa Komisja.

5.2. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce
w konkursie.

5.3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:

 1. a) Za I miejsce w konkursie – nagroda pieniężna o wysokości 1000 zł
 2. b) Za II miejsce w konkursie- Karta Klubu Muzycznego Parlament doładowana
  na kwotę 100zł
 3. c) Za III miejsce w konkursie- Karta Klubu Muzycznego Parlament doładowana
  na kwotę 100zł.

5.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.

5.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6.OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD. 

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz oficjalnym profilu Klubu Muzycznego Parlament na Facebooku do dnia 23.11.2018

6.2. Nagrody zostaną wręczone każdemu z laureatów przez prowadzącego ceremonię rozdania nagród, która obędzie się w trakcie imprezy 24.11.2018 w Klubie Muzycznym Parlament.

6.3. W przypadku nie zgłoszenia się laureata po odbiór nagrody, nagroda przepada.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.5. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.6. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz do użytku danych dla usprawiedliwionych celów przez administratora, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w Klubie Muzycznym Parlament Gdańsk ul. Św Ducha 2 oraz na stronie internetowej Klubu www.parlament.com.pl

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail klubu: klub@parlament.com.pl

7.3. Naruszenie Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu bez podawania przyczyny.

7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób w jaki był ogłaszany Regulamin.

7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.7. Podane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania