Regulamin konkursu TopFan

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą TOP FAN
2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
3. Organizatorem Konkursu jest Parlament – Tomasz Bożyczko, Tomasz Czerwiński, Mariusz Kaliszczak, Piotr Zboiński -Spółka Jawna (dalej:„Organizator”)
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
5. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, współorganizowany lub zarządzany przez serwis Facebook. Informacje i teksty udostępniane przez Uczestników Konkursu przekazywane są Organizatorowi.
7. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu ani też ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie.


§2 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Aplikacja – narzędzie do zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami platformy Facebook.
2. Uczestnik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do swoich danych osobowych.
3. Znajomy – Uczestnik portalu Facebook.com, oznaczony przez Uczestnika Aplikacji jako „Znajomy”.
4. Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin.
5. Zgłoszenie konkursowe (dalej „Zgłoszenie konkursowe” lub „Zgłoszenie”) – tekst, którego autorem jest Uczestnik Konkursu oraz, który nie posiada wad prawnych.
6. Jury – Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest konkursem międzynarodowym. Dostęp do aplikacji mają wszyscy użytkownicy portalu Facebook.com za pośrednictwem Strony „Fanpage” Organizatora.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– posiada profil w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Profil”).

3. Dane zawarte na Profilu Uczestnika muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością, a zwłaszcza zawierać dane osobowe jak: imię i nazwisko Uczestnika,

– wyrazi zgodę na udział w Aplikacji konkursowej (dalej: „Aplikacja”),
– wyrazi zgodę na autoryzację swoich danych przez Aplikację za pomocą dialogu autoryzacji.
– zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji konkursowej.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia) oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 05.02.2017 r.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
7. Uczestnicy mają za zadanie podejmować aktywności na Stronie Organizatora.
8. Za aktywności, w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się: polubienia postów, komentarze, samodzielne dodawanie postów związanych z tematyką strony, zaproszenie do polubienia strony przez aplikację.
9. Zwycięzcą zostanie osoba, która w okresie trwania konkursu osiągnie najwyższą liczbę punktów, obliczoną według współczynników:
– polubienie – 1
– komentarz – 2
– post – 3
– skuteczne zaproszenie do polubienia strony – 4
10. Punkty obliczane są automatycznie przez aplikację ” click apps top fans”. Organizator zrzeka się odpowiedzialności za procedurę punktacji, na rzecz dystrybutora aplikacji.

§5 NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodą w konkursie jest naładowana karta na bar o wartości 200 zł.
2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inną nagrodę.

§6 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

1. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1.
2. Jury podejmie decyzję większością głosów. W przypadku, kiedy ilość głosów jest równa, decyduje głos przewodniczącego Jury, który został wybrany przez członków Komisji (Jury) spośród jej grona.
3. Lista zwycięzców, w formie imion i nazwisk, jakimi posługują się w serwisie Facebook, zostanie opublikowana w formie wpisu w Aplikacji Konkursowej lub dodatkowych aplikacjach na portalu Facebook.com
4. Informacje o fakcie zdobycia nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane zwycięzcom za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Aplikacji konkursowej.
5. W odpowiedzi na przesłany e-mail zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 14 dni przesłać Organizatorowi dane adresowe do wysłania nagrody.
6. Organizator w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych adresowych do wysłania nagrody doręczy Uczestnikowi nagrodę pocztą kurierską.
7. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
8. Uczestnik, po odebraniu nagrody zobowiązuje się podpisać protokół odbioru nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przekazać go kurierowi doręczającemu nagrodę.
9. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w sposób określony w ust. 5, zwycięzca traci prawo do nagrody.
10. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika
z udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
4. Odbiorcą informacji zamieszczonych na profilach Uczestników na portalu społecznościowym Facebook za pośrednictwem Aplikacji, jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.


§8 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na adres Organizatora Konkursu, Gdańsk, ul.Św.Ducha 2, 80-834 lub w siedzibie Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest click community sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 w Krakowie, wpisana do KRS pod numerem: 0000416255, która będzie na zlecenie Organizatora zbierać na zasadzie dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na zasadach oraz w celach zgodnych z udzielonymi przez Uczestnika zgodami w postaci:
a). akceptacji Polityki Prywatności dostępnej w Aplikacji.
b). oraz zgód potwierdzonych za pomocą zaznaczenia odpowiednich pól w Aplikacji.
2. Organizator może być wyłącznym zleceniodawcą przetwarzania danych osobowych przez click community sp. z o.o.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§10. BLOKOWANIE UŻYTKOWNIKÓW.

 

1. click community zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego blokowania dostępu do wybranych lub wszystkich aplikacji click apps użytkownikom, którzy naruszają dobre praktyki korzystania z naszych aplikacji. Blokada dostępu może być narzucona na Facebook UID, adres email oraz adres IP. Przez naruszenie dobrych praktyk rozumiemy przede wszystkim:
2. – próby manipulacji uzyskanym czasem gry (stosowanie oprogramowania, zmiana czasu w systemie operacyjnym itp.,
3. – używanie kilku kont na portalu Facebook.com przez tą samą osobę (konta fikcyjne).,
4. – zapraszanie do udziału w Aplikacjach fikcyjnych kont użytkowników,
5. – stosowanie „Botów” symulujących używanie aplikacji przez realnego użytkownika lub działających na zalogowanym koncie realnego użytkownika,
6. – umieszczanie treści nieobyczajnych lub naruszających prawa osób trzecich,
7. – stosujących wulgaryzmy, używających treści obrażających mniejszości narodowe bądź seksualne lub przekonania religijne, seksistowskich i nieobyczajnych,
8. – ingerujących w kod aplikacji lub próbujących w sposób inny niż przewidziany w standardowym działaniu Aplikacji przesyłać dane do serwera i bazy danych.
9. Click community zastrzega sobie również prawo do trwałego lub czasowego blokowania dostępu użytkownikom bez podawania przyczyny. Ponadto click community zastrzega sobie prawo do usunięcia z rankingu wyników oraz wykluczenia z Aplikacji użytkowników, dla których występuje podejrzenie złamania zasad niniejszego paragrafu i naruszenia dobrych praktyk korzystania z Aplikacji click apps bez konieczności informowania ich o powodzie usunięcia lub blokady.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w Aplikacji konkursowej.
2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu bez podawania przyczyny.