REGULAMIN konkursu Halloween 2019 na Facebooku

REGULAMIN konkursu Halloween 2019 na Facebooku

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu jest Parlament Spółka Jawna.

1.2. Konkurs rozpocznie się w trakcie imprezy Halloween w Klubie Muzycznym Parlament w Gdańsku 31.10.2019 r.

1.3. Konkurs zakończy się 22.11.2019r, jego rozstrzygnięcie nastąpi dnia 23.11.2019 r., a wręczenie nagród dnia 24.11.2019 r.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dopełnienie czynności opisanych
w punkcie 3 i 4.

2.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Etap pierwszy: wykonanie zdjęć . 

3.2. W dniu 31.10.2019 w Klubie Muzycznym Parlament w godzinach od 01.oo do 02.oo fotograf wykona sesję zdjęciową osób zaproszonych do wzięcia udziału w konkursie. 

3.3. Etap Drugi: z ww. materiałów utworzona zostanie galeria KONKURSOWA GALERIA HALLOWEEN 2019.

3.4. KONKURSOWA GALERIA HALLOWEEN 2019 zostanie opublikowana na oficjalnym profilu Klubu Muzycznego Parlament na Facebooku .

3.5. W terminie 7 dni od opublikowania konkursowej galerii, zostanie opublikowana galeria filmowa materiałów video THE BEST 10 OF HALLOWEEN 2019. Decyzja i wybór zdjęć do tej galerii zostanie podjęta na podstawie subiektywnej opinii komisji (powołanej przez Organizatora) składającej się z sześciu osób. Sugestią do podjęcia decyzji mogą być wszelkie aktywności powiązane z opublikowanymi video w KONKURSOWEJ GALERII HALLOWEENOWEJ 2019.

 • Z galerii THE BEST 10 OF HALLOWEEN 2019 Komisja wytypuje Głównego Zwycięzcę oraz Laureata drugiego i Laureata trzeciego miejsca oraz wyróżnienia. 

3.7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Klubu Parlament www.parlament.com.pl oraz na oficjalnym profilu Klub Muzyczny Parlament na FB.

3.8. Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy która odbędzie w Klubie Muzycznym Parlament w dniu 24.11.2019

 

 1. ZASADY KONKURSU 

4.1. W dniu 31.10.2019 w Klubie Muzycznym Parlament w godzinach od 21.oo do 24.oo pracownicy klubu będą rozdawać zaproszenia do wzięcia udziału w konkursowej sesji fotograficznej przebranym uczestnikom imprezy Halloween 2019

4.2. Materiał zostaną zrobione wyłącznie osobom w pełnym przebraniu. Każda osoba chętna do wzięcia udziału w konkursie będzie musiała przejść wstępną selekcję stylizacji u pracownika klubu odpowiedzialnego za kwestie prawne oraz zbieranie danych. 

4.3. Osoby przystępujące do sesji zdjęciowej zobowiązane są do podania swoich danych (Imię i Nazwisko oraz adres e mail), pisemnej akceptacji niniejszego Regulaminu Konkursu oraz pisemnej zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym prezentowanie zgłoszonych zdjęć na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora.

4.5. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, zdjęć, które:

 1. a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
 2. b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
 3. c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
 4. d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
 5. e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
 6. f) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

4.6. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych
w punkcie 4.5 Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, osobę która w sposób rażący dopuści się naruszenia reguł uczciwego współzawodnictwa lub zasad koleżeństwa.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

5.1.Konkurs rozstrzyga powołana przez Organizatora sześcioosobowa Komisja.

5.2. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce
w konkursie.

5.3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:

 1. a) Za I miejsce w konkursie – nagroda pieniężna o wysokości 500 zł
 2. b) Za II miejsce w konkursie- nagroda pieniężna o wysokości 300 zł
 3. c) Za III miejsce w konkursie- nagroda pieniężna o wysokości 200 zł

 

5.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.

5.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD. 

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz oficjalnym profilu Klubu Muzycznego Parlament na Facebooku do dnia 23.11.2019

6.2. Nagrody zostaną wręczone każdemu z laureatów przez prowadzącego ceremonię rozdania nagród, która odbędzie się w trakcie imprezy 24.11.2019 w Klubie Muzycznym Parlament.

6.3. W przypadku nie zgłoszenia się laureata po odbiór nagrody, nagroda przepada.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.5. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.6. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz do użytku danych dla usprawiedliwionych celów przez administratora, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w Klubie Muzycznym Parlament Gdańsk ul. Św Ducha 2 oraz na stronie internetowej Klubu www.parlament.com.pl

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail klubu: klub@parlament.com.pl

7.3. Naruszenie Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu bez podawania przyczyny.

7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób w jaki był ogłaszany Regulamin.

7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.7. Podane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania